Alapító okiratok, működési engedélyek, egyoldalú nyilatkozatok bekérése

Alapító okiratok, működési engedélyek

Kérjük a Fenntartókat, hogy küldjék be minden olyan közoktatási intézményük alapító okiratát és működési engedélyét, amelyeket ebben az évben újként alapítottak vagy amelyekén az előző tanév óta módosítottak. 

Egyoldalú nyilatkozatok (korábbi megnevezés: egyoldalú jogi nyilatkozat volt)

A 20/1997 (II. 13.) kormányrendelet 2012 szeptemberétől előírja az egyház számára a köznevelési szerződések, egyoldalú nyilatkozatok nyilvántartását: 

A köznevelési feladatot ellátó egyház nyilvántartást vezet arról, hogy az egyházi intézményfenntartó mely települési önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre kötött köznevelési szerződést, tett egyoldalú nyilatkozatot. A nyilvántartást a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a működési támogatás megállapítása, elszámolása és ellenőrzése során bekérheti a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése céljából.

Kérjük ezért a Fenntartókat, vizsgálják felül intézményeik egyoldalú nyilatkozatait, megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, összhangban vannak-e az Alapító okiratokban, Működési engedélyekben szereplő adatokkal. Amennyiben valamely intézményüknek nincs egyoldalú jogi nyilatkozata vagy nem megfelelő, azt haladéktalanul pótolják.

Kérjük, hogy a megújított nyilatkozatokat és új intézményeik egyoldalú nyilatkozatainak másolatát minél előbb küldjék el a Katolikus Pedagógiai Intézetnek.

(Ügyintéző: Schillingerné Gulyás Ilona (ilona @ katped.hu; 06-1-479-3006))

Jóváhagyási kérelem intézményvezetői megbízás esetén

A 2011. évi CXC tv. 68 § (2) értelmében az egyházi köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.

A miniszteri egyetértéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (EMMI Köznevelési Államtitkárságának címére kell eljuttatni: Dr. Madarász Hedvig, főosztályvezető, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), amiből a jogszabályok betartását ellenőrizni tudják:

  • A fenntartó által írt egyetértési kérelem, amelyben pontosan szerepel az új intézményvezető neve, az intézmény neve, az intézményvezetői megbízás ideje. A kérelmet dr. Kásler Miklós miniszternek kell címezni. 

  • Az intézményvezetői megbízásról hozott döntés határozatának hiteles másolata.

  • Fenntartói nyilatkozat arról, hogy a kérelemben szereplő személyt teljes munkaidőben, pedagógus munkakörben, határozatlan időben foglalkoztatja.

  • Az intézményvezető végzettségét igazoló dokumentumok hitelesített másolatai.

  • Annak igazolása, hogy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

  • Erkölcsi bizonyítványának másolata.