Alapító okiratok, működési engedélyek, egyoldalú jogi nyilatkozatok bekérése

Alapító okiratok, működési engedélyek

Ismételten kérjük  a Fenntartókat, akik eddig nem tették, haladéktalanul küldjék be minden olyan közoktatási intézményük alapító okiratát és működési engedélyét, amelyeket ebben az évben újként alapítottak vagy amelyekén az előző tanév óta módosítottak. 

Egyoldalú jogi nyilatkozatok 

A 20/1997 (II. 13.) kormányrendelet 2012 szeptemberétől előírja az egyház számára a köznevelési szerződések, egyoldalú jogi nyilatkoztok nyilvántartását: 

A köznevelési feladatot ellátó egyház nyilvántartást vezet arról, hogy az egyházi intézményfenntartó mely települési önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre kötött köznevelési szerződést, tett egyoldalú nyilatkozatot. A nyilvántartást a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a működési támogatás megállapítása, elszámolása és ellenőrzése során bekérheti a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése céljából.

Kérjük ezért a Fenntartókat, vizsgálják felül intézményeik egyoldalú jogi nyilatkozatait, megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, összhangban vannak-e az Alapító okiratokban, Működési engedélyekben szereplő adatokkal. Amennyiben valamely intézményüknek nincs egyoldalú jogi nyilatkozata vagy nem megfelelő, azt haladéktalanul pótolják.

Kérjük, hogy a megújított nyilatkozatokat és új intézményeik jogi nyilatkozatainak másolatát minél előbb küldjék el a Katolikus Pedagógiai Intézetnek.

(Ügyintéző: Schillingerné Gulyás Ilona (ilona @ katped.hu; 06-1-479-3006))

Segédanyagok intézményvezetőknek

Jóváhagyási kérelem intézményvezetői megbízás esetén

A 2011. évi CXC tv. 68 § (2) értelmében az egyházi köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.

A miniszteri egyetértéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (EMMI Köznevelési Államtitkárságának címére kell eljuttatni: Dr. Madarász Hedvig, főosztályvezető, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), amiből a jogszabályok betartását ellenőrizni tudják:

  • A fenntartó által írt egyetértési kérelem, amelyben pontosan szerepel az új intézményvezető neve, az intézmény neve, az intézményvezetői megbízás ideje. A kérelmet dr. Kásler Miklós miniszternek kell címezni. 

  • Az intézményvezetői megbízásról hozott döntés határozatának hiteles másolata.

  • Fenntartói nyilatkozat arról, hogy a kérelemben szereplő személyt teljes munkaidőben, pedagógus munkakörben, határozatlan időben foglalkoztatja.

  • Az intézményvezető végzettségét igazoló dokumentumok hitelesített másolatai.

  • Annak igazolása, hogy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

  • Erkölcsi bizonyítványának másolata.

Segédanyagok intézményvezetőknek