Jogszabályok

A pedagógiai értékelés és az országos pedagógiai mérés-értékelés mint pedagógiai szakmai szolgáltatás jogszabályi keretei

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.
(2)    Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
a     a pedagógiai értékelés,
b)    a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
c)    a pedagógiai tájékoztatás,
d)    a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
e)    a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
f)    a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
g)     tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
4. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei
a    pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
b)    feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,
c)    a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
d)    a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,
e)    a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,
f)    pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

15. § (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni az országos pedagógiai mérési-értékelés eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését, ennek keretében
a)    a pedagógiai értékelés köréből az országos pedagógiai mérési-értékelési és ellenőrzési feladatok megállapításainak elemzését segítő, a feltárt intézményi és gyermeki, tanulói lemaradások megszüntetését szolgáló intézkedések kidolgozásához szükséges pedagógiai és komplex intézményfejlesztési eszközök kidolgozását és módszerek megismertetését,
b)    a szaktanácsadás köréből a segítségnyújtáshoz szükséges országos fejlesztési eszközöket ahhoz, hogy az óvoda és az iskola fenntartója és az óvoda és az iskola vezetői, pedagógusai elkészítsék, bevezessék és végrehajtsák azt az intézkedési tervet, amely a pedagógiai tevékenység színvonalának az emeléséhez szükséges.
(2) Szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik, köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett és szervezetfejlesztés, pedagógiai fejlesztés, pedagógiai mérés, értékelés területén szakképzettséggel rendelkezik.
(3) Az országos pedagógiai mérés-értékeléssel kapcsolatos országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakmai irányítását az OH látja el.

Országos pedagógiai mérés-értékelés

Országos kompetenciamérés

 • OKM-képzések a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézetben
  Beszámoló a 2014. szeptember 15. és 26. között megtartott képzésekről.
 • 2014. május 14-én megjelent a 2013. évi Országos kompetenciamérésről szóló Országos jelentés, amely a diákok szövegértésből és matematikából elért eredményeit foglalja össze. A jelentés egyúttal áttekintést nyújt a tanulók teljesítménye és a társadalmi-kulturális helyzetük közötti összefüggésekről, így az érdeklődő árnyalt képet kaphat a magyarországi köznevelési rendszer mérési eredményei mellett a fiatalok teljesítményét befolyásoló tényezők hatásairól is.

Irodalom

Ajánlott szakirodalom és források
Az ajánlott irodalom a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet könyvtárában elérhető.

 • Ágoston György –Nagy József –Orosz Sándor: Méréses módszerek a pedagógiában
 • Tankönyvkiadó, Budapest, 1974
 • Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Okker Oktatási Kiadó, Budapest, 2000
 • Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség, Osiris Kiadó, Bp. 2002
 • Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás, Osiris Kiadó, Bp. 2002
 • Falus Iván (szerk.) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Keraban Kiadó, 1996
 • Falus Iván–Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára
 • Okker Kiadó, 2000
 • Kiss Margit–Mezősi Károly–Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában, Fővárosi Pedagógiai Intézet
 • Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. IF Alapítvány, 1998
 • Mátrai Zsuzsa (szerk.): Középiskolai tantárgyi feladatbankok I., Bp., Országos Közoktatási Intézet, 1997 (biológia, matematika, angol nyelv)
 • Kárpáti Andrea (szerk.): Középiskolai tantárgyi feladatbankok II., Bp., Országos Közoktatási Intézet, 1997 (vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer)
 • Székelyi Mária–Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára, Typotex 2002
 • Vári Péter (szerk.): Monitor ’95. A tanulók tudásának felmérése, Bp., Országos Közoktatási Intézet, 1997

Intézkedési terv képzés

A témában 2018. október 25-én 6 órás továbbképzést szervezünk a Katolikus Pedagógi Intézetben. 

Letölthető a 2018. 10. 25-i képzésről az információ (pdf).

Jelentkezés a képzésre: https://www.katped.hu/intezkedesi-terv-keszitese-2

Letölthető a képzéseken bemutatott sablon (docx).

Letölthető a képzés ppt-anyaga (pdf).