Magyarország Kormányának felhívása óvodák fenntartói számára, társadalmi innovációk megvalósítása, óvodai esélypontok létrehozása a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodák esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése érdekében.

A pályázat célja:
Jelen konstrukció óvodák közötti önfejlesztő, innovatív hálózatok kialakítását támogatja. A felhívás célja ennek megfelelően a három éves kortól kötelező óvodába járás támogatása Esélypontok és körülöttük szerveződő óvodai innovációs hálózatok kialakításával a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák segítése érdekében. Az Esélypontok kialakításával a cél az óvodai feladatokat segítő, esélyteremtő és a felzárkózást segítő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló óvodai innovációs hálózat létrehozása, amely hálózati tanulás révén képes használható tudást közvetíteni a feladatban érintett hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények között.
A felhívás keretében elérni kívánt részcélok a következők:

 • Esélypont óvodai hálózat kialakítása, az óvodák közötti tudásmegosztás, a tudásmegosztást lehetővé tevő mechanizmusok, fórumok, eszközök (pl. jó gyakorlatok összegyűjtése) kialakítása
 • A máshol már sikeresen bizonyított megoldások alkalmazhatóságának, hatékonyságának kipróbálása a hálózatban részt vevő óvodák körében
 • A megvalósulást követő monitoring rendszer működtetése
 • A projekt keretében megvalósult innováció kiértékelése és ajánlások megfogalmazása.

A pályázók köre:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumvezető (Esélypont óvoda) feladata a 3-5 konzorciumi tag óvoda bevonása.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézmény: óvoda vagy fenntartója. 
Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása a fenntartó által történik, abban az esetben az alábbi GFO kóddal rendelkező szervezetek nyújthatják be kérelmüket:

 • Önkormányzati fenntartású óvodák esetében:
  • Helyi önkormányzat GFO 321
  • Helyi önkormányzatok társulása GFO 327
 • Nem állami, nem önkormányzati fenntartású óvodák esetében:
  • Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
  • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
  • Bevett egyház GFO 551
  • Helyi nemzetiségi önkormányzat GFO 371
  • Közalapítvány GFO 561
  • Egyéb alapítvány GFO 569
  • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
  • Egyesület jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége GFO 519
  • Sportegyesület GFO 521 - Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
  • Nemzetiségi egyesület GFO 528
  • Egyéb egyesület GFO 529
  • Közalapítvány önálló intézménye GFO 562
  • Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 563
  • KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO 572
  • KKV-nak nem minősülő nonprofit betéti társaság GFO 576
  • KKV-nak nem minősülő egyéni vállalkozó GFO 231

Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns. A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.
 

A pályázat részletei:
Keretösszeg: 1.000.000.000 Ft
Igényelhető támogatás összege: 30.000.000 Ft - 50.000.000 Ft
A támogatott pályázatok várható száma: 20-33 db

Támogatható tevékenységek:

 • Az alábbi tevékenységek mindegyike kötelezően megvalósítandó.

1. Esélypont kialakítása, innovatív hálózatok kialakítása
- Egymás közötti párbeszéd megkezdése, az együttműködés és a közös munka kereteinek kialakítása
- Hálózati tanulás erősítése érdekében kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a konzorciumtagok között
- Az innovációk eredményességét követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése
2. Tudáscsere lebonyolítása
- Tudásmegosztás, tudáscserét lehetővé tevő hálózatok, mechanizmusok, fórumok működtetése
- Intézmények közötti horizontális tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek szervezése Pl. hospitáció, intézménylátogatások
- Jó gyakorlatok, módszerek beazonosítása, bemutatása és megismertetése, (disszeminálása), hatékony bevezetésének támogatása Pl. dokumentált rendszerezése, elektronikus felületen (honlapon) történő publikálása stb.
3. Az Esélypontok által továbbadott és kifejlesztett innovációk (jó gyakorlatok) kipróbálása és működtetése
- Kifejlesztett innovációk (jó gyakorlatok) bevezetése az óvodai gyakorlatba
- Az esélyteremtő intézményfejlesztés (jó gyakorlat, sikeresen alkalmazott új módszerek, a kötelező óvodai nevelés gyakorlata stb.) beépítése az óvodák alapdokumentumaiba
4. Az Oktatási Hivatal által szervezett és megtartott, Esélyteremtő, intézményfejlesztést támogató képzésen való részvétel (óvodánként beleértve az Esélypont óvodát is; minimum 2 fő)
- az „Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer” című képzésen való részvétel azon óvodapedagógusok számára kötelező, akik még nem vettek részt ezen a képzésen. Azoknak az óvodapedagógusoknak, akik korábban már elvégezték (s ezt tanúsítvánnyal vagy igazolással tudják bizonyítani), ez beszámításra kerül a 3.4.1 Műszaki, szakmai elvárások pontban megfogalmazott mutatókba.
5. Évente 4 alkalommal műhelymunka szervezése és lebonyolítása, évente 1 alkalommal szakmai napon való részvétel, együttműködés az EFOP-3.1.3-2016 projekt kedvezményezettjével, az Oktatási Hivatallal:
- részvétel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság koordinációjában megtartandó szakmai napon, melyen értékelik, hogy milyen eredményekkel működik az innováció, esetleg milyen változásokat szükséges bevezetni, hogy az működőképes legyen az adott intézményben
- konzorciumonként évente 4 alkalommal egésznapos műhelymunka szervezése és lebonyolítása a konzorciumi tagok részvételével, a projektmegvalósítás szakmai tapasztalatairól
- az EFOP-3.1.3-16 kiemelt projekt kedvezményezettjével (Oktatási Hivatal) együttműködés kialakítása: a módszertani műhelynapokra, az Esélypontok meghívják az Oktatási Hivatalt
6. Az Esélypontok által biztosított szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team létrehozása
- szakmai vezető irányításával működő team (tagjai konzorciumi tag óvoda vezetői)
- monitoring rendszer kialakítása és nyomonkövetés működtetése
7. Innovációs kísérletek megvalósítása a családdal való kapcsolattartás, együttműködés kialakítása
- Innovációs kísérlet bemutatása minden érintett szülő részére
- A kialakított innovatív módszerek alkalmazása különös tekintettel az alábbi tevékenységek fejlesztése esetén:
o Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel a gyermek sikeres beszoktatásának, sikeres óvodai nevelésének érdekében
o A család azon erőforrásainak feltárása és megerősítése, amelyek segítenek a család társadalmi felzárkózásában és az integrációra vonatkozó motivációjuk erősítésében, valamint az innovációs ötletek kialakításában is
o Rendszeres napi vagy heti tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyermekek alkotásainak megmutatása, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon
o Szülők közötti kapcsolatok, szülői közösségek elősegítése, rendezvények szervezése, kulturális és szabadidős programok megvalósítása
8. Óvoda-iskola átmenet támogatása
- Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (tanulási képességek megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása, közös programok),
- Iskolaválasztás támogatása a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás
- Az érintett iskolával közös óvoda-iskola átmenetet segítő program kidolgozása
9. Külső értékelő bevonásával az innovációval kapcsolatos hatásvizsgálat elvégzése kontrollcsoport kiválasztásával
- Mérés lebonyolítása, a projekt keretében megvalósult innovatív kísérletek és módszerek kiértékelése
- Értékelési zárójelentés készítése és közzététele a honlapon (zárójelentés kötelező elemeit a szakmai mellékletek között megtalálható módszertani útmutató tartalmazza)
10. Honlapfejlesztés, kialakítás
- A nyilvánosság biztosítása mellett a szakmai megvalósítók és együttműködők közötti hatékony együttműködést szolgáló és az értékelést is támogató honlap fejlesztés;

 • Választható önállóan támogatható tevékenységek:

1. Kapcsolatfelvétel olyan felsőoktatási intézménnyel, ahol óvodapedagógus képzés folyik
- felsőoktatási hallgató óvodai hospitálása a konzorciumi tagok óvodáiban, a hallgatók innovatív szolgáltatásokba való bevonása (tapasztalatszerzés a gyermekek óvodai életéről, az óvodapedagógus nevelő munkájáról, gondozás, a szabad játékról stb.)
2. Képzések
- a szakmai megvalósítók és a célcsoport tagjainak szóló, a megvalósítandó szakmai programmal kapcsolatos képzések, tréningek, kompetenciafejlesztések, esetmegbeszélések, szupervízió, stb.

Benyújtási határidő:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 12. napjától 2018. év október 24. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. december 12. – 2018. január 16.
2018. január 23. – 2018. február 21.
2018. február 28. - 2018. március 30.
2018. április 6. – 2018. május 30.
2018. június 6. – 2018. augusztus 29.
2018. szeptember 5. - 2018. október 24.

Pályázat határideje: 
2018. január 16
Pályázók köre: 
Intézmények
Hatáskör: 
Országos
Címke: 
Pályázati hírek