Magyarország Kormányának felhívása köznevelési intézmények, többcélú intézmények valamint szakképzési centrumok illetve fenntartóik számára, a végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása érdekében.

A konstrukció célja:

A konstrukció célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása, mely szorosan kapcsolódik a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése EFOP célkitűzéshez is.
A konstrukció olyan második esély típusú programokat támogat, melyek erősen személyközpontú, komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, rugalmas, egyéni tanulási utak biztosításával képesek megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni, akik számára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott.

Célcsoport:

A támogatás célcsoportja - tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 45. § (3) és a 60. § szakaszban; valamint a 97. § (1) bekezdéseiben foglaltakra - a tankötelezettségi koron túli általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók, fiatalok, akik a programba belépéskor még nem töltötték be a 25. életévüket, és az iskolarendszert bármilyen ok miatt korábban már elhagyták, továbbá a program megvalósításában résztvevő pedagógusok. A programba történő toborzás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a programba bevont tanulók legalább 30%-a roma származású legyen (Önkéntes nyilatkozat roma származásról – jelen felhívás 11. melléklete), a részvétel tanulói jogviszonyon alapuljon.
A második esély típusú programokban minimum 20, célcsoportbeli tanulónak kell részt vennie. A program megvalósulása során lehetőség van a bevont tanulók szükség szerinti további csoportokba osztására. Egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 12 főt.

Területi korlátozás:

A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken,
26
konferenciákon, szabadidős tevékenységeken való részvétel, amelyek indokolt esetben megvalósulhatnak a Közép-Magyarország régióban is, ha azok hasznosulása a kevésbé fejlett régiókra nézve alátámasztható.

Rendelkezésre álló forrás: 1.500.000.000 Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 37-75 db.

Támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 40 000 000 Ft.
A programba bevont tanulók számától függően:
20 fő esetén legfeljebb 25 000 000 Ft
21-22fő esetén legfeljebb 27 500 000 Ft
23-24 fő esetén legfeljebb 30 000 000 Ft
24-26 fő esetén legfeljebb 32 500 000 Ft
27-28 fő esetén legfeljebb 35 000 000 Ft
29-31 fő esetén legfeljebb 38 000 000 Ft
legalább 32 fő bevonásától maximum 40 000 000 Ft
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Támogatást igénylők köre:

a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző beslő egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
e) Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
f) Közalapítvány önálló intézménye, Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO-kód: 562, 563
g) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 572, 573
h) Központi költségvetési irányító szerv: GFO kód: 311
i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
o) Egyéb egyesület: GFO kód: 529
p) Közalapítvány: GFO kód: 561
q) Egyéb alapítvány: GFO kód: 569
r) Egyesülés: GFO kód: 591
s) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet: GFO kód: 599
t) Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet: GFO kód: 699
u) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 381
v) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 382

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 14. napjától 2019. április 15. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 14.- 2017. május 12.
2017. május 19. - 2017. június 16.
2017. június 23. – 2017. július 21.
2017. július 28. – 2018. április 20.
2018. április 27. – 2018. október 19.
2018. október 26. – 2019. április 15.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

Pályázat határideje: 
2019. április 15
Pályázók köre: 
Intézmények
Hatáskör: 
Országos
Megosztás