Magyarország Kormányának felhívása hátrányos helyzetű tanulókat nevelő köznevelési intézmények fenntartói számára, így hozzájárulva a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, valamint javítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférést.

A felhívás célja:

A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, leginkább gyermekkorban hatékony, az oktatásnevelés területén3 . Ezért a konstrukció célja a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához és már a gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése. A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

A pályázat keretében köznevelési intézmények fenntartói a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására, az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztését célzó projektek támogatására pályázhatnak.

Célcsoport:

  • Olyan, az adott köznevelési intézménybe járó (általános iskola valamint alapfokú művészeti iskola esetében kizárólag az 5-8. évfolyam tanulói, szakközépiskola, szakgimnázium és gimnázium esetén valamennyi évfolyam tanulói) tanulók kiválasztása és bevonása szükséges, akik körében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya eléri a 40%-ot. (Tehát, ha az adott köznevelési intézmény 50 tanulót von be a programba, ebből legalább 20 tanulónak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben szükséges részesülnie.)
  • A programba bevont pedagógusok;
  • A programba bevont tanulók családjai;
  • A célcsoporttal a program keretében testvériskolai kapcsolatot kialakító oktatási intézmények pedagógusai és tanulói.

Területi korlátozás: 

A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. Indokolt esetben, a felhívásban meghatározott tevékenységek megvalósulhatnak a Közép-Magyarország régióban, az Európai Unió területén belül és kívül is. Ez esetben a tevékenység hasznosulását Magyarország kevésbé fejlett régióira nézve alá kell támasztani

Rendelkezésre álló forrás: 3 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-200 db

Támogatás mértéke, összege: 10-20 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelési intézmények fenntartói:

a) Központi költségvetési szerv: GFO kód: 312

b) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351

c) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352

d) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353

e) Bevett egyház: GFO kód: 551

f) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO kód: 552

g) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO kód: 555

h) Egyházi szervezet technikai kód: GFO kód: 559

i) Közalapítvány önálló intézménye: GFO kód: 562

j) Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO kód: 563

Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.

Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, NyugatDunántúl) található.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 21. napjától 2019. év április 22. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. április 21. - 2017. május 29.

2017. június 5. - 2017. július 17.

2017. július 24. – 2017. december 14.

2017. december 21. – 2018. június 18.

2018. június 25. – 2018. december 12.

2018. december 19. – 2019. április 22.

Pályázat határideje: 
2019. április 22
Pályázók köre: 
Intézmények
Hatáskör: 
Országos
Megosztás