Az  első esetmegbeszélő műhely 2017.04.04.zajlott le. Várunk minden érdeklődőt az őszi műhelyre!

A vezetők által megosztott szakirodalom és a képzési lehetőségek az alábbi elérhetőségeken találhatók meg:

 

Sapientia képzésleírásai:

1. Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó posztgraduális szakirányú továbbképzés

Tagozat: Esti

Képzés típusa: szakirányú továbbképzés

Képzési idő: 4 félév

Bemeneti feltétel:

A képzésre társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógus, jogi és hitéleti képzési területek vagy a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési terület közigazgatási képzési ágába tartozó területen szerzett legalább BA szintű oklevéllel lehet jelentkezni.

Felvételi előfeltétel továbbá legalább 2 éves szakmai tapasztalat családokkal, gyermekekkel és fiatalokkal végzett segítő munkában.

Rövid ismertető:

A képzés gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadói feladatokra készít fel. A képzés a gyermekjóléti szolgálatban, területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál, átmeneti otthonban, lakásotthonban, iskolákban, valamint önkormányzati és állami hivatalokban egyes gyermekvédelmi munkakörök betöltésére jogszabály alapján jogosít (pl. családgondozó, nevelőszülői tanácsadó, nevelő, gyermekvédelmi gyám, elhelyezési ügyintéző, stb.)

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 2. számú melléklete alapján a Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel az alábbi munkakörök tölthetők be:

Gyermekjóléti alapellátás

családsegítő (család- és gyermekjóléti szolgálat)

esetmenedszer (család- és gyermekjóléti központ)

tanácsadó (család- és gyermekjóléti központ)

alternatív napközbeni ellátás

helyettes szülői tanácsadó (helyettes szülői hálózat)

nevelő (gyermekek átmeneti otthona)

családgondozó (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona)

 Gyermekvédelmi szakellátás

bizottsági családgondozó (TEGYESZ Szakértői Bizottság)

örökbefogadási tanácsadó (TEGYESZ)

gyermekvédelmi gyám (TEGYESZ)

elhelyezési ügyintéző (TEGYESZ)

Magasabb vezetői / vezetői pozíció

TEGYESZ

nevelőszülői hálózat

családok átmeneti otthona

gyermekek átmeneti otthona

helyettes szülői hálózat

család- és gyermekjóléti szolgálat

család- és gyermekjóléti központ

gyermekotthon

A képzés célja:

Proszociális értékrendű és problémaérzékeny, gyermekekkel, ifjakkal és családjukkal foglalkozó segítő szakemberek képzése, akik az alapképzésben szerzett tudásukra épített ismeretek és készségek birtokában képesek a gyermekek érdek- és jogérvényesítését segítő szakmai tevékenységre, valamint a család működésének erősítésére, a gyermekeket és a fiatalokat védő, szükségleteik kielégítését és fejlődésüket szolgáló beavatkozásokra a gyermekvédelem alap- és szakellátási intézményrendszerének keretében.

A képzés fontosabb ismeretkörei:

Alapismereti modul                                           

Az alapismereteket nyújtó tárgyak körébe a családban, a gyermekek és a fiatalok körében végzendő segítő tevékenységet megalapozó, és abban hasznosítható társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, pszichológiai ismeretek tartoznak.

 Szakismereti modul                                   

Elméleti része:

A szakismereti modul a gyermek-, ifjúság- és családvédelem intézményeinek és azok működésének, illetve az ezen intézmények hatókörébe kerülő gyermekek, fiatalok és családjaik sajátos jellemzőinek, szükségleteinek, problémáinak ismeretére készít fel, valamint a speciális segítő beavatkozások elméleti és módszertani megalapozását szolgálja.

Gyakorlati része: A hallgatók szakmai identitásának, segítő kapcsolati készségeinek és a tanácsadói tevékenységhez szükséges viselkedési készségeinek és beavatkozási stratégiáinak fejlesztését szolgáló gyakorlatok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem alap- és szakellátó intézményeiben végzett szakmai gyakorlat.

 

 

2. Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

Tagozat: Esti

Képzés típusa: szakirányú továbbképzés

Képzési idő: 2 félév

Bemeneti feltétel: Pedagógusképzési képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél

Rövid ismertető:

 A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik képesek az oktatási és nevelési intézményekben gyermekvédelmi feladatok ellátására, akik rendszerszemléletükből adódóan a gyermeket a családdal való egységben kezelik. A család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus alkalmas a kompetenciakörébe tartozó intervenciókra és kész a család- és gyermekvédelmi munkát segítő szak- és szakmai szolgáltatást biztosító intézményekkel együttműködni, valamint működési területén a jogi és etikai normákat betartani és betartatni.
A képzés célja, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok szakszerű ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:
-    a leszakadó és segítésre szoruló emberek és csoportok megsegítését szabályozó jogi kereteket
-    az - életvezetés és fejlődés szempontjából - veszélyeztetett csoportokból, családokból származó gyerekek társadalmi hátterét
-    a védelemre szoruló gyermekek sajátos problémáit, személyiségfejlődésük esetleges elakadásait
-    a család egészséges és kóros működését és az azok hátterében lévő egyedi, kapcsolati és környezeti tényezők természetét
-    a speciális problémákkal és nevelési helyzetekkel élő családok sajátos struktúráit
-    a családi életre nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseit
-    a különböző élethelyzetekben megélt problémák pszichológiai megoldási folyamatát
-    a hivatás gyakorlása közben megélt stressz természetét, formáit és a megelőzés lehetőségeit
-    a segítő kapcsolat és tanácsadás elméletét és gyakorlatát
-    az iskola működését, struktúráját, küldetését, a környezeti tényezők hatásait
-    a drogfüggés kialakulására hajlamosító és ellene védő tényezőket
-    az iskolai gyermekvédelem elméleti és szervezeti hátterét, hatékony módszereit, a megvalósítás lehetőségeit, feladatait és nehézségeit
-    a szociális gondoskodás és ellátás rendszerét
-    a sajátos nevelési szükségleteket és a gyermekvédelmi szakellátás különböző formáit
A szakirányú továbbképzésben végzettek szakmai kompetenciájuk alapján képesek:
-    a krízisbe került, hátrányos helyzetű, védelemre szoruló gyermekek felismerésére, pszichés működésbeli zavaraik azonosítására, az oki tényezők feltárására
-    a veszélyeztetettség vagy fejlődési elakadás észlelését követően a családi háttér sajátos¬ságainak feltárására és családerősítő beavatkozások kezdeményezésére
-    segítséget nyújtani a család gyermeknevelési kompetenciáinak növelésében
-    a tanulók individuális szempontjainak figyelembe vételével elősegíteni részvételüket saját fejlődésük tudatos alakításában
-    a hátrányos helyzetű tanulók segítésére életvezetési tanácsadással, szükség esetén a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételével, esetleg más intézkedések meghozatalával
-    a családi életre nevelés iskolai és speciális foglalkozás keretében való megvalósítására
-    a jogszabályok, jogi dokumentumok megértésére és használatára
-    értelmezni a szakirodalomban megjelenő statisztikai és empirikus kutatási adatokat
-    az adott iskola vagy szervezet működésében lévő erősségek és gyengeségek felismerésére

A szakirányú továbbképzésben végzettek személyes kompetenciájuk alapján képesek:
-    a rábízott gyerekek helyzetét társadalmi összefüggésben szemlélni
-    a család működésének és segítésének holisztikus szemléletére
-    a problémaazonosítási és -megoldási folyamat irányítására
-    szociálpolitikai ismereteik birtokában a védelemre szoruló családok számára megfelelő információt és szociális segítséget nyújtani
-    a sokarcú problémák segítő-teamben történő megoldására
-    a nevelési helyzetek megoldásában segítséget adni a szülőknek és gyerekeknek
-    az iskolai gyermekvédelem (egyéni és csoportos) módszereinek alkalmazására
-    segítséget nyújtani a gyermekek és fiatalok a sikeres családi életre felkészülésében
-    a segítő pedagógiai módszerek megfelelő alkalmazására, a gyermekvédelmi intézményekkel való együttműködésre
-    a segítés szakmai szempontokat figyelembe vevő alkalmazására
-    az elfogadó, empatikus attitüd formálására
-    az autentikus személyiség megőrzésére a segítő attitüd, segítő szerep személyiségbe integrálásával
-    az élethossziglani tanulás és az egészséges életvezetés iránti tevékeny elköteleződés kialakítására
-    a célok, tervek jelentőségének tudatosítására az egészséges életvezetésben
-    a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kommunikáció és kapcsolatrendszer megteremtésére
-    az egészséges életmódra nevelés kivitelezésére
-    a prevenciós és rehabilitációs módszerek adekvát alkalmazására

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Képzettsége alapján a család-, gyermek és ifjúságvédő szakpedagógus az alábbi intézményekben, ill. munkakörökben alkalmas nevelő és gyermekvédelmi feladatok ellátására:
– a közoktatás intézményeiben: általános és középiskolában gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására és a családi életre nevelés órák tartására,
– nevelési tanácsadókban pedagógusi munkakör betöltésére,
– kollégiumokban nevelői, gyermekvédelmi feladatok ellátására
– gyermekotthonokban, lakásotthonokban nevelői munkakör betöltésére.

 

 

További tájékozódás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola honlapján lehetséges.

 

Megosztás