2017. évi elszámoló adatlapokkal kapcsolatos információk

1. A MÁK honlapjáról letölthetőek a 2017. évi elszámolás adatlapjai, melyet a fenntartóknak 2018. március 31-éig kell benyújtani a székhelyük szerint illetékes Igazgatósághoz: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozoktatas-normativa-elszamolas
ÁKR 2016. évi 150. tv. 52. § (4) amennyiben a határidő munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapot kell figyelembe venni, tehát a 2017. évi elszámolás határideje: 03. 31 helyett 04.03. (kedd).

2. Kérjük, a működési támogatás ügyintézése érdekében a Katolikus Pedagógiai Intézetbe is küldjenek (KaPI, Schillingerné Gulyás Ilona; 1406 Budapest, Pf. 68.) 1-1 példányt:

  • A pedagógusok után járó átlagbér alapú támogatás az intézményi adatlapjaiból és fenntartói összesítő adatlapból
  • A szakképzés részletező adatlapból.
    Kérjük, más adatlapot, nyilatkozatot ne küldjenek!

3. Az igénylő adatlapok esetleges változásainak dátuma, a változásról információ a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelek/humanfenntartok/ oldalon a Hírek menüpontban olvasható.

4. Módosultak a nem állami közneveléshez kapcsolódó támogatások 2017. évi elszámoló adatlapjai (2018.03.20):
FENT_Segítők átlagbér adatlap:
· A 128. és 136. címsorokban megjelenő szöveg módosításra került.
· Törölve lettek az üres táblázatba beírt létszámadatok.
· 76-78. sorok összesítő sorában javítva lett a képlet.
INT_Segítők átlagbér adatlap:
· 1-78. sorok: javítva lettek a jogszabályi hivatkozások.
INT_Tankönyv és FENT_Tankönyv adatlapok:
a létszámokat valamint támogatási összegeket tartalmazó mezők formázása módosítva lett.

5. A 2017. évi igénylő adatlaphoz képest a nevelő és oktató munkát közvetlen segítők létszámára és támogatására vonatkozó elszámoló adatlap megváltozott struktúrában került közzétételre.

6. A 2017. évi igénylő adatlaphoz képest a minősített pedagógusok adatlapja is változott. A két oszlopos táblázatot úgy kell kitölteni, hogy átlaglétszámot kell számítani, egy tizedes pontossággal kell megadni a számokat.

Költségvetési törvény 7. sz. melléklet I/4. d. (2017. június 29-i módosítás). d)… támogatás elszámolásánál a 2017. január 1-je és 2017. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített létszáma alapján illeti meg a fenntartót a következők szerint: da) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg. db) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2017. február hónaptól a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést a 2016. évben szerezték meg….

7. Az intézményi adatlapon az „INT_Segítők átlagbér” fülön nem látszik a fejléc. Szerkeszhetővé tenni a Nézet/Panelek rögzítése/Ablaktábla feloldása kiválasztásával lehet.

Gyermekétkeztetés EMMI állásfoglalás

Állásfoglalást kértünk az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságától, hogy a 2017. évi költségvetési törvényben étkeztetésre biztosított állami támogatáshoz kapcsolódó feltételek vonatkoznak-e az egyházi fenntartású intézményekre. Több melegítő konyhával rendelkező egyházi intézményben a külső, élelmiszert beszállító cég közvetlenül számlázza ki az étkeztetést a szülőnek – tehát nem az intézmény bevétele a térítési díj.

2016. évi elszámolással kapcsolatos információk

A MÁK-tól kapott tájékoztatás alapján folyamatosan közzé tesszük a 2016. évi elszámolással kapcsolatos információkat. Kérjük, amennyiben hibát találnak az adatlapokban, akkor jelezzék felénk is!

2017.03.29-én újabb javított fenntartói (4. javítás) és intézményi adatlapot tettek közzé. A gyermekétkeztetés eddig jelzett számolási hibáit javították (a kollégiumot is).  A javítás dátuma már megjelenik, de sajnos arról nincs tájékoztatás, hogy melyik sorokat javították. A határidőt mindenképpen be kell tartani. A MÁK-tól kapott tájékoztatás alapján amelyik fenntartónak nem lesz jó a beadott fenntartói adatlapon a számítása, azt a helyi MÁK ügyintézők hiánypótlás keretében fogják javításra kérni, vagy a fenntartói határozatban indoklással szerepel majd a jó összeg.

A visszajelzések alapján az intézményi adatlapok kitöltése során alapvető problémák nem jelentkeztek.

FONTOS!

  • A 186-os  187-es sorokba nem a gyereklétszámot, hanem az ebédlők számát (telephelyek számát) kell beírni különben nem jól számol! Ez minden fenntartóra vonatkozik.

A MÁK honlapjáról letölthetők a 2016. évi elszámoláshoz szükséges adatlapok:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozoktatas-normativa-elszamolas

Figyelem! Az adatlapokat továbbra is telephelyenként kell kitölteni. Az óvodai nevelésnél figyelni kell a megfelelő sor kitöltésére (a gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el vagy meghaladja).

A 2016. évi elszámoló adatlapokat a fenntartóknak 2017. március 31-éig kell benyújtani a székhelyük szerint illetékes Igazgatósághoz. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Kérjük, a működési támogatás ügyintézése érdekében Katolikus Pedagógiai Intézetbe is küldjenek be 1-1 példány intézményi adatlapot (csak a letölthető Excel táblázat INT_Pedagógus átlagbér elnevezésű munkalapját) és fenntartói összesítőt (csak a letölthető Excel táblázat FENT_Pedagógus átlagbér munkalapját)!

Postai cím: Katolikus Pedagógiai Intézet (Schillingerné Gulyás Ilona); 1406 Budapest, Pf. 68.

A MÁK-ba beadandó egyéb nyilatkozatokat, KIR listákat nem szükséges a KaPI-ba küldeni.

A MÁK tájékoztatója:

Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán köznevelési intézményfenntartó köznevelési intézményének a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37/L. § (1) bekezdése szerint számol el a 2016. évben igénybe vett támogatásokkal 2017. március 31-ig.

A fenntartó a ténylétszám adatok alapján a Magyar Államkincstár és a miniszter által közösen meghatározott és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon köznevelési intézményi, feladatellátási helyenkénti, valamint fenntartói szinten összesített módon számol el a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatósága felé.

A fenntartó az elszámoló adatlapok benyújtásával egyidejűleg a tárgyév október 1-jén a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermek és tanuló oktatási azonosító számát - köznevelési intézményi, feladatellátási helyenkénti bontásban, táblázatos vagy a KIR-ből kinyomtatott, a fenntartó által hitelesített formában - az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja.

Az elszámoló adatlapok benyújtásával egyidejűleg valamennyi fenntartónak nyilatkoznia kell az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek való megfelelésről.

A nyilatkozatok és az azzal kapcsolatos tájékoztató anyag a Kapcsolódó anyagok között érhetőek el.

Tájékoztatjuk a fenntartókat, hogy az adatlapok az előző évek adatlapjaihoz képest megváltozott struktúrában kerültek közzétételre. A struktúraváltás az igénylés-elszámolás Rendeletben meghatározott rendjét, tartalmát semmilyen tekintetben nem érinti. A változtatás célja a fenntartók segítése az adatlapok kitöltésében, mivel az adatlapok számolótáblaként működnek. Ezzel lehetővé válik az elszámolás létszámadatainak előzetes fenntartói kontrollja, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó, a 2018. évben hatályba lépő törvényi szabályozásnak való megfelelés előkészítése.

Sem a költségvetési törvényben, sem a Rendeletben nem történt módosítás, így az elszámolás során a fenntartóknak a korábban már ismert szabályozás szerint szükséges a 2016. évi az elszámolást elkészíteniük.

Az adatlapok mellett az exceltáblákban külön lapon/fülön szerepelnek az adatlapok soraihoz tartozó kitöltési útmutatók. A kitöltéssel és a benyújtással kapcsolatosan az Igazgatóságok munkatársaitól is kérhető tájékoztatás, illetve segítség.

Könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötelező képzése

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatom a könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötelező képzésére kötelezett, és ezen a képzésen korábbi években önkéntesen résztvevő kollégákat, hogy a Katolikus Pedagógiai Intézet intézményi akkreditációja folyamatban van, amit még a program akkreditáció is követ. Ezért a KaPI által szervezett „mérlegképes kötelező képzés” előreláthatóan 2017. év október-november hónapokban kerül megszervezésre.